cheat-sheet
Cheatsheet - ImageMagick
A cheat-sheet for ImageMagick
Cheatsheet - YouTube-DL
A cheat-sheet for YouTube-DL CLI
Cheatsheet - PostgreSQL
A cheat-sheet for PostgreSQL database
Cheatsheet - Git
A cheat-sheet for git CLI